coperation ICM

تصفیه آب خانگی

خدمات در بخش تصفیه خانگی مجتمع ها(مشاوره – طراحی – اجرا)

– تست های دوره ای جهت صحت کیفیت آب

– طراحی و راه اندازی آب شرب مجتمع ها

– طراحی تست های آب به صورت آنلاین برای کنترل لحظه آب

-عیب یابی و رفع مشکلات تصفیه آب

امروزه تامین آب سالم با کیفیت مناسب آشامیدن بصورت یک مشکل و مهم در اکثر جوامع مورد توجه است. از این رو در غالب موارد، بمنظور تامین کیفیت مناسب، ناگزیر ازتصفیه می باشیم. ضعف تکنولوژیکی و هزینه های بالای تصفیه همواره محدودیتهای عظیمی را جهت بهره گیری از این تاسیسات به همراه دارد. دستیابی به روشهای ساده و ارزان قیمت تصفیه آب گرچه یک هدف عمده در اکثر مراکز علمی کشور های مختلف جهان بوده، ولی متاسفانه تاکنون اقدامات چندان موثری در خصوص این امر صورت نگرفته است و در حال حاضر جمع کثیری از مردم ساکن کشورهای در حال توسعه بخصوص روستاها از آب سالم و بهداشتی محروم هستند.

تحقیقات وسیعی صورت پذیرفت و نتیجه آن استفاده از فرآیند انعقاد، لخته سازی و ته نشینی آب قبل از ورود به صافی بود که در نتیجه به کارگیری این پیش تصفیه، اپراتورهای تصفیه خانه ها در سال 1961 ، بهبود استاندارهای آب آشامیدنی در تصفیه خانه ها را گزارش نموده اند.

امروزه سیستم اسمز معکوس که از غشا استفاده می کند، در تکنولوژی تصفیه آب نقش مهمی داشته و توانایی تولید آب با خلوص بسیار بالا را دارد. این سیستم حتی برای شیرین نمودن آب دریا بطور وسیعی کاربرد داشته و روز بروز محبوبیت بیشتری یافته است. اسمز معکوس در تصفیه آب صنایع نیز بدلیل تهیه آب با کیفیت مناسب از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. تا 11 سال پیش در کل ایران، یک یا دو واحد کوچک اسمز معکوس وجود داشت اما روند کلی در صنایع ایران، استفاده بیشتر از اسمز معکوس می باشد. از معایب این سیستم تنها می توان هزینه اولیه تهیه آن را نام برد که حتی کیفیت آب خروجی این تصفیه را تا حدی تحت الشعاع قرار خواهد داد.

در این بخش به بررسی دقیق این سیستم که دارای تکنولوژی بسیار بالائی می باشد پرداخته و تا حد ممکن جزئیات این سیستم را روشن خواهیم نمود  تا با اطلاع از آن بتوان یک سیستم بهینه را انتخاب نمود،همواره باید تلاش در این راستا باشد که تا حد امکان از خالص ترین منابع آب براي شرب استفاده شود، حتی اگر این امر به قیمت انتقال آب از مسیرهاي طولانی و رساندن آن به مصرف کننده با تصفیه اندك و یا بدون تصفیه انجام شود. هم چنین براي حفظ کیفیت آب مراقبت از منابع آب بسیار ضروري است. فرآیندهایی که براي تصفیه آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرند، بستگی به کیفیت آب منبع انتخاب شده دارند. بیشتر آبهاي زیرزمینی صاف و عاري از عوامل بیماري زا و هم چنین فاقد مقادیر قابل توجهی از مواد آلی هستند.