coperation ICM

شرکت icm با هدف مشاوره فنی و اقتصادی در حوزه باتری وتصفیه آب با سال ها تجربه مشاوره ، طراحی و اجرا می باشد و توانسته با استفاده از دانش روز مهندسی بتواند نقش مهمی در این حوزه ها داشته باشد . در حقیقت ارائه راهکارهای مناسب به سرمایه گذاران و صنعت گران می تواند باعث تصمیم سازی صحیح و دوری از هرگونه ریسک در مسیر طراحی و ساخت و اجرا شود.استفاده از ایده ها و نظرات نوین خلاقانه در این دو زمینه باعث تحول ناگهانی و در ادامه آن باعث سود آوری خواهد شد وکارشناسان گروه ICM آمادگی خود را در جهت تصمیم سازی درست و استفاده از آخرین متد مهندسی در جهت ارتقا و رضایت مشتریان سر لوحه کار خود نمودند .امید است بتوانیم با استفاده از حداکثر توان باعث شکوفایی کشور خود شویم.

حوزه های خدمات رسانی:( مشاوره – طراحی – اجرا)

این شرکت با استفاده از دوگروه مهندسی با تجربه توانسته است در این دو زمینه: 

– باتری

باتری

http://industrialchemicalmaker.com

battery

http://industrialchemicalmaker.com

– تصفیه آب 

استخر

http://industrialchemicalmaker.com

 

تصفیه

http://industrialchemicalmaker.com